หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คมคิด ลิขิตคำ

     หลักการทำความดีนั้น  พระพุทธองค์ทรงสอนว่าต้องถูกกาล  เทศะ  บุคคลและทำดีได้ถูกวิธี  คือ  การทำดีเพื่อความดี  มิใช่เพื่อเกียรติ  มิใช่เพื่อโก้  เพื่ออวดหรือเพื่อคะแนน  ใครจะรู้  จะเห็นหรือไม่  ก็ไม่ถือเป็นสาระสำคัญ  หลักกการทำดีเพื่อดีนี้  พระพุทธองค์ตรัสว่า  ธมฺมํ  จเร  สุจริตํ  แปลว่า  จงประพฤติธรรมให้สุจริต  ไม่ย่อท้อหรือเสแสร้งทำ      เมื่อทำความดีแล้วเกิดความสุขใจว่าเราได้ทำความดี  ใครจะชมจะเชียรหรือไม่ก็ไม่หวั่นไหว  มีใจหนักแน่นมั่นคง  ถ้าคิดอย่างนี้ได้  ไม่มีโอกาสบ้าเพราะความฟุ้งซ่าน  เป็นการทำความดีด้วยการใฝ่ดี
     ความมดีเท่านั้นท่ส่งเสริมชีวิตให้เกิดคุณค่า  ดังนั้นเมื่อยังไม่มีดีในตัวเอง  ก็จงสร้างความดีให้เกิดขึ้น  เมื่อเกิดขึ้นแล้วจงหมั่นเพิ่มพูนความดีและพยายามรักาความดีนั้นไว้  สุดท้ายอย่าทำลายความดีจงรักษาความดีให้เหมือนเกลือรักษาความเค็ม
            ที่มา:  ข้อความตอนหนึ่งจากหนังสือน้ำ  เรื่อง  น้ำในดิน  โรงพิมพ์จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หน้า ๕๐,กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น